Bestyrelsen i Svendborg Judo Klub

Mit navn er Roland Vogt, jeg har dyrket judo i mere end 30 år og jeg har været formand for Svendborg Judo Klub siden Marts 2018, efter at at have siddet i bestyrelsen i en årrække som menigt medlem og næstformand.

Jeg er blevet formand for en klub som er midt i en tid med meget omskiftelighed. Heldigvis fornemmer jeg også en god ånd omkring og i klubben. Der er opbakning til bestyrelsen og vi begynder at kunne tiltrække trænere til klubbens hold og generelt styrker vi firvilligindsatsen i denne tid.

Jeg vil gå forrest i vores ambitioner om at blive store og brede, foreningsmæssigt og sportsligt.

Hej jeg hedder Kim Højland, Jeg startede til judo i efteråret 16. Efter at have fulgt mine sønners træning og tuneringer gennem flere år, blev jeg så fascineret at jeg bare måtte prøve selv. Det har været fantastisk at blive en del af judo miljøet, så det faldt mig meget naturligt at gå ind i bestyrelsesarbejdet da muligheden bød sig i foråret 17.

Jeg er gået ind i Svendborg Judoklubs bestyrelse for at hjælpe klubbens gode udvikling yderligere på vej. For mig er det vigtigt at klubben er et sted hvor vi kan mødes om judo på alle niveauer. Der skal være plads, og udviklings muligheder, til de unge nybegynder, de gamle veteraner og alle der i mellem.

Jeg vil arbejde for at fremme de sociale dele af klubmiljøet endnu mere, og håber på med tiden at kunne indrage forældrene yderligere i sociale arrangementer og sportslige events.

 

Jeg hedder Jens, og jeg har dyrket Judo i snart 45 år. Jeg har været formand i Svendborg judoklub i en årrække, men har nu givet stafetten videre til yngre kræfter.

Klubbens bestyrelse skal være en støtte for klubben, for såvel medlemmer som forældre, og tegne de store linier for hvor vi ønsker at være i fremtiden. Med alle de nye kræfter vi har samlet i bestyrelsen er denne process er rigtig godt på vej.

Med vores nye klubhus, ser jeg frem til en klub der vil have mange spændende tilbud til byens borgere, og være et samligspunkt for alle der har deres gang i klubben.

Vision & Værdier

Vi arbejder i de kommende måneder med “Vision og værdi for Svendborg Judo Klub”. Det bliver et længerevarende arbejde i en som gerne skulle afspejle sig i den måde vi driver klub på, i fremtiden. Både administrativt men især praktisk. At gøre værdier operationelle kræver en del arbejde

13/6 2018

Svendborg Judo Klubs bestyrelse har netop afholdt det første af flere udviklingsseminarer i samarbejde med Judo Danmarks konsulent Karina Sørensen.Det var meget givtig og vi har fået bekræftet at vi er en klub i udvikling, en klub med ambitioner og ikke mindst, energi til at drømme og agere.

En del af hensigten med møderne er at få tegnet et værdisæt for klubben. Nogle overskrifter som kom på bordet var

 • Fællesskab
 • Kammeratskab
 • Samhørighed
 • Ligeværdighed
 • Udvikling
 • Tradition
 • Respekt
 • Motion, sport
 • Fokus
 • Ansvarlighed
 • Styrke
 • Hygge
 • Høj puls
 • Personlig udfordring

Forhåbentlig ender arbejdet med et operationelt værdi som foreningen, medlemmerne og andre interessenter kan forholde sig til i mange år ind i fremtiden.

§1 Klubbens navn og hjemsted:Klubbens navn er Svendborg Judo Klub

§2 Klubbens Formål:Klubbens formål er at udbrede kendskabet til Judo og varetage medlemmernes udøvelse afsporten.

§3 Organisatoriske tilhørsforholdKlubben er medlem af Dansk Judo & Ju-jitsu Union (DJU), og er således underkastet denneorganisations love og bestemmelser.Klubben skal være medlem af Svendborg Idræts Samvirke skrives SIS.

§4 Medlemsskab af klubbenSom medlem kan optages enhver uberygtet person, som er fyldt 5 år. Optagelse af umyndigepersoner kræver værges underskrift.

§5 KontingentKlubbens kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentopkræves 2 gange årligt via e-mail.

§6 Foreningens tegningsret

§6.1 Foreningen tegnes af formanden og kasseren.Bestyrelsen kan give fuldmagt til at kassereren alene kan få adgang til at hæve og overførerpenge.

§6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort, netbank og mobilebetalingsordninger til foreningens bankkonto, hver for sig

§6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves underskrift af den samledebestyrelse

§6.4 Ved beløb under 5.000 kr. kan kassereren alene underskrive på vegne af foreningen.

§7 Restance

Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i klubbens anliggender. Ved 3 månedersrestance kan medlemskabet afbrydes uden varsel fra bestyrelsen. Dette meddeles medlemmetskriftligt.

§8 Udmeldelse af klubbenUdmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til formanden eller kasseren. Derudbetales ikke refusion for forudbetalt kontingent.

§9 Forsikring af medlemmerneKlubben holdes skadesløs for eventuelle uheld under træningen for kampe, hvori medlemmernedeltager for klubben. Der henvises i øvrigt til det respektive medlems forsikringsbetingelser i privattegnet forsikring.

§10 Forsikring af klubbens materialeKlubbens materiale skal holdes forsikret på en forsvarlig måde.

§11 Eksklusion:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke efterlever lovens bestemmelser, eller som udviseren optræden, der skader klubbens omdømme. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intetkrav på klubbens midler.Ekskluderede medlemmer kan anke eksklusionen til først kommende generalforsamling hvor detefter alm. stemmeflertal afgøres om eksklusionen skal ophæves. Denne afgørelse er endelig.

§12 GeneralforsamlingGeneralforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes 1gang årligt senest inden udgang af marts måned. Indvarsling af generalforsamlingen skal skemindst 21 dage før generalforsamlingen ved opslag på klubtavlen. Stemmeret har alle medlemmerover 15 år som har været medlem i min 2. mdr. og som ikke er i restance. Forældre til medlemmerhar stemmeret, dog maksimalt én stemme pr. husstand. Passive medlemmer har taleret. Der kanikke gives stemmes med fuldmagtForslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hændesenest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves,at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.Beslutninger truffet på generalforsamling ved simpelt flertal kan ikke indankes for nogen domstoleller lignende. Der stemmes ved håndsoprækning. Såfremt ét medlem kræver det - ellerdirigenten bestemmer det skal afstemning foregå skriftligt.

Dagsorden for generalforsamlingen1. Valg af dirigent.2. Bestyrelsens beretning fremlægges.3. Forelæggelse af revideret regnskab fra det forløbne år.4. Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer5. Behandling af indkomne forslag.6. Valg af bestyrelse, herunder formand eller kasserer.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer8. Valg af revisor og revisorsuppleant9. Eventuelt

 

§13 Ekstraordinær generalforsamlingEkstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/4 afklubbens stemmeberettigede fremsender skriftligt motiveret dagsorden. Denne 1/4 af medlemmerhar mødepligt, ellers er denne ekstraordinære generalforsamling ugyldig.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringen er modtaget afformanden. Indkaldelsen sker på samme måde som til den ordinære generalforsamling.På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun besluttes det/de punkt(er), der har væretårsag til dens indkaldelse. Afstemning foregår på lige fod med andre afstemningsformer i henholdtil denne lov.

Lovændringsforslag, der er henvist til ekstraordinær generalforsamling skal på den ekstraordinæregeneralforsamling opnå 2/3 af de fremmødte antal stemmeberettigede stemmer for at opnå statussom vedtaget forslag.

§14 BestyrelsenBestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.Bestyrelsen varetager klubbens daglige arbejde, under ansvar over for generalforsamlingen.Bestyrelsen afholder møder efter behov, eller såfremt blot et af dens medlemmer anmoder om det.Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, og kan overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver. Alleafgørelser i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed erformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fører referat som skal underskrives af allebestyrelsesmedlemmer og kopi af denne opslås i træningslokalet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dags- og forretningsorden. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangenaf den ordinære generalforsamling. 2 på lige år, 3 på ulige år, genvalg kan finde sted. Revisor ogrevisorsuppleant vælges hvert år, genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med;Formand, næstformand, kasser, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen skal bestyrelsen have konstitueret sig. Der vælges 2suppleanter hvert år, genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år,der har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, samt forældre til børn. Der kan sidde énforældre i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejde er ulønnet.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke økonomisk for bestyrelses økonomiskedispositioner.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden lovligt indvarslet bestyrelsesmøder, uden atmelde afbud, er medlemmet udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri og i øvrigt nyder sammerettigheder som klubbens aktive medlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes såvelmedlemmer som ikke-medlemmer, der økonomisk eller på anden måde har støttet klubben.Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed erformandens stemme udslagsgivende.

§15 Regnskabet.Regnskabsåret er fra 1. februar til 31. januar.

§16 Opløsning af klubbenBestemmelserne om klubbens opløsning kan kun tages af en i dette øjemed særligt indkaldtgeneralforsamling. Klubben kan ikke opløses, med mindre 75% af klubbens stemmeberettigedemedlemmer har givet møde, og 80% af disse stemmer for klubbens påløsning. Såfremt ikke 75%af medlemmer er mødt, men er der i øvrigt 80% af afgivende stemmer, der stemmer for opløsning,indkaldes der til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antalmedlemmer, og hvor klubben kan opløses, når 80% af de fremmødte stemmer herfor. Denneparagraf kan kun ændres ved anvendelse af samme form for afstemning.

§17 Afvikling af klubbenSåfremt Svendborg Judo Klub ophører at eksistere, skal klubbens aktiver overgå til SvendborgIdræts Samvirke.

§18 Forpligtelser:Ethvert medlem har pligt til at gøre sig bekendt med, og at overholde klubbens love samt dereglementer og bestemmelser, som bestyrelsen til enhver tid på finde formålstjenstlig at indføre forklubbens virke.

Utilbørlig omgang med de af klubben benyttede faciliteter eller dennes effekter kan medføreerstatningskrav over for de implicerede medlemmer